La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

  

En l’actualitat, la pràctica del bon govern de les organitzacions posseeix un interès creixent en el debat social  i sobretot en entorns d’organitzacions del tercer sector. En interès del bon govern de la Fundació, el Patronat s’ha dotat d’aquest codi ètic i de Bon Govern:

 

Sobre la Fundació i els seus principis generals

 

1  Entendre l’atenció a la gent gran com un projecte ètic,   com a compromís amb les persones i la societat.

 

2 Orientar tècnicament totes les pràctiques que es desenvolupin  amb la finalitat  d’aconseguir   el major grau possible de qualitat de vida de les persones   ateses, així com promoure el major grau possible d’autonomia personal i social amb el suport necessari,  procurant  en tot moment el major benestar possible als residents.

 

3  En el present codi ètic es formalitzen els valors, criteris i   compromisos que considerem han de caracteritzar el funcionament intern i l’actuació social de la nostra fundació.

 

Sobre l’atenció a les persones

 

4  Assegurar el dret de les persones usuàries i de les seves familiars més propers a ser escoltats, informats i a rebre  suport i orientació, tenint en compte la seva opinió.

 

5  Garantir la confidencialitat, així com els mecanismes que  siguin necessaris per a facilitar i afavorir l’exercici del dret d’expressió dels residents i/o els seus familiars.

 

6 Desenvolupar els diferents programes d’atenció amb l’objectiu principal de potenciar la promoció de l’autonomia personal i social de les persones ateses, així com la millora  de la seva qualitat de vida, amb el grau de suport necessari.

 

7  Desenvolupar programes que responguin a les necessitats de les persones usuàries, de forma personalitzada, promovent  la seva autoestima.

 

Sobre els treballadors i treballadores

 

8 Vetllar per les bones pràctiques orientades a la consecució dels   objectius i valors que es reflecteixen en la missió, així com   per la preservació dels valors culturals de l’entitat,  sustentats en la promoció i suport a la gent gran.

 

9  Integrar, mitjançant el treball en equip, pràctiques inter i trans-disciplinàries des de la cooperació i la comprensió de la  complexitat de l’àmbit d’intervenció, assegurant la supervisió i el suport individual en el desenvolupament tècnic de la   missió. Els principis ètics de la Fundació inclouen la garantia de confidencialitat davant tercers aliens a la nostra Organització.

 

10 Propiciar que cada professional s’involucri en la reflexió   ètica respecte a la seva acció individual en l’exercici de la professió, així com en el coneixement de l’especificitat de  treballar en una entitat sense ànim de lucre. Un comportament ètic en el treball ha de ser el nord de tothom, per això,  el comportament de les persones que integren l’organització ha de ser, en tot moment, coherent amb la cultura de l’empresa. El respecte a la dignitat de tothom inclòs el degut respecte als superiors i membres del Patronat són irrenunciables.

 

11 Vetllar per la formació i qualificació continuada dels professionals. Mantenir una actitud positiva i receptiva vers els programes de formació que proposi l’empresa, participant en els mateixos amb l’objectiu de millorar la preparació i creixement personal.

 

12 Tenir un comportament just i ben  intencionat amb els companys, reconeixent els seus mèrits, i acceptant les crítiques professionals i correccions justes dels superiors.  Tenir sempre una actitud positiva, proactiva i de comunicació per a aconseguir un ambient   laboral de col·laboració i reconeixement que redundi en la millora de la qualitat dels serveis   prestats.

 

13 Tots els treballadors i treballadores han d’assumir els compromisos ètics de la Fundació i tenir-los presents en tot   moment.

 

Sobre el patronat

 

14 El patronat és el responsable principal de la Fundació. La seva responsabilitat és assolir la fi de la Fundació i així mateix saber transmetre’l al conjunt de la Organització  i a la societat.

 

15 El Patronat ha de vetllar adequadament per les fins i valors  de la Fundació per a poder-ne defensar els interessos.

 

16 Els patrons, en l’adopció de les seves decisions perseguiran sempre la satisfacció dels interessos generals de la Fundació i es fonamentaran en consideracions objectives orientades cap a l’interès comú, al marge de qualsevol altre factor que expressi posicions personals, familiars, corporatives, o qualssevol altres que puguin col·lisionar amb aquest principi. Els patrons han d’abstenir-se de participar a les deliberacions i votacions respecte qualsevol assumpte en el que puguin tenir concurrència d’un interès particular. Els patrons no podran formar part dels òrgans de govern d’altres entitats que duguin a terme activitats  que entrin en competència amb les activitats de la Fundació.

 

17 Els patrons  actuaran, en l’acompliment de les seves funcions, de conformitat amb els següents principis ètics i de conducta: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, honradesa,  i no discriminació. Els patrons tenen el deure d’adquirir els coneixements necessaris complementaris per dur a terme correctament  la seva funció.

 

18 Sempre, també després de cessar en les seves funcions, els Patrons, hauran de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial, estant obligats a guardar reserva de les dades, informes o antecedents que coneguin com a conseqüència de l’exercici del càrrec, sense que els mateixes puguin ser comunicats a terceres persones o ser objecte de divulgació quan pogués tenir conseqüències perjudicials per a l’interès social.

 

19 El Patró es troba investit de les més àmplies facultats per a informar-se sobre  qualsevol aspecte de la Fundació, per a examinar els seus llibres, registres, documents i altres antecedents.  Amb la finalitat de no pertorbar la gestió ordinària de la Fundació, l’exercici de les facultats d’informació es canalitzarà a través del President, o la Presidenta, si escau, i del Secretari, o Secretària, del Patronat, qui atendran les sol·licituds del Patró, facilitant-li directament la informació requerida, oferint-li els interlocutors apropiats en l’estrat de l’organització que procedeixi o arbitrant les mesures perquè pugui practicar “in situ” les diligències.

 

20 D’acord amb els Estatuts, l’execució dels acords del Patronat correspondrà  al seu President/a si no fos designat expressament per fer-ho un altre dels membres del Patronat, sens perjudici de la Comissió Permanent del Patronat que té facultats delegades per gestionar el dia a dia de la Fundació. 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?