La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.
PRINCIPALS MAGNITUDS DELS COMPTES  2016 2017
INGRESSOS PER LES ACTIVITATS   1.863.528,19 €    1.994.217,88 €
INGRESSOS FINANCERS   505,50 €                23,28 €
ALTRES INGRESSOS   18,94 €                29,38 €
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS AL RESULTAT   23.460,72 €         24.881,27 €
ALTRES RESULTATS   0,00 €   855,68 €
APROVISIONAMENTS  -232.065,75 €   -   238.071,01 €
DESPESES DE PERSONAL  -1.169.013,04 €   -1.260.598,87 €
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ  -269.232,59 €   -   298.646,40 €
AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT  -123.905,91 €   -   131.228,32 €
DESPESES FINANCERES  -11.343,59 €   -     11.788,53 €
EXCEDENTS                          81.957,47 €                                     79.674,36 €

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?